วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

นักตะกร้อทีมชาติไทย


2. ความสามารถ


ทีมหญิง                                                                                                ทีมชาย
1. ..ฐิติมา มหากุศล                                                                            1. นายอนุวัฒน์ ชัยชนะ
2. ..สุนทรี รูปสูง                                                                                  2. นายศิริวัฒน์ สาขา
3. ..ดารณี วงษ์เจริญ                                                                          3. นายกฤษณะ ธนะกรณ์
4. ..แก้วใจ พุ่มสว่างแก้ว                                                                      4. นายเกรียงไกร แก้วเมียน
5. ..พยอม ศรีหงษา                                                                             5. นายพรชัย เค้าแก้ว
6. ..จริยา สีสวาท                                                                                6. นายอัษดิน วงศ์โยธา
7. ..เฟื่องฟ้า ประพัศรางค์                                                                     7. นายภัทรพงษ์ ยุพดี
8. ..ศศิวิมล จันทสิทธิ์                                                                           8. นายวีระวุฒิ ณ หนองคาย
9. ..อุษา นามแพง                                                                                9. นายสมพร ใจสิงหล
10. ..วันวิสาข์ จันทร์แก่น                                                                      10. นายสุริยัน เป๊ะชาญ
11. ..อรทัย บัวศรี                                                                                 11. นายศุภชัย มณีนาถ
12. ..ลำปาง แก้วนพรัตน์                                                                       12. นายรณรงค์ เจนชัยภูมิ
สมาคมตะกร้อแห่งประเทศไทย
.....................
เกณฑ์การพิจารณานักกีฬาดีเด่น
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ และกีฬาตะกร้อลอดห่วง
กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 41 ปี 2555
ณ จังหวัดเชียงใหม่
***************
1. ความประพฤติ อุปนิสัยดี
ตรงต่อเวลา
ไม่ติดสิ่งเสพติดทุกชนิด
เซปักตะกร้อ – การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ความสามารถเฉพาะตัว
ความสามารถเล่นเป็นทีม
ผลการแข่งขัน
ตะกร้อลอดห่วง ความสามารถเฉพาะตัว
ทำคะแนนสูงสุด
3. ผู้ที่จะได้รับรางวัล
3.1 นักกีฬาเซปักตะกร้อชายดีเด่น คน
3.2 นักกีฬาเซปักตะกร้อหญิงดีเด่น คน
3.3 นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงชายดีเด่น คน
3.4 นักกีฬาตะกร้อลอดห่วงสากลหญิงดีเด่น คน
3.5 ผู้ฝึกสอนประเภทละ คน รวม ดีเด่น คน 
www.google.co.th/


 

http://www.youtube.com/watch?v=YpL_ZZpFSZM

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น